Videos

Episode 1: Ang Magkapatid
Episode 2: Noah
Episode 3: Ang Pangako ng Diyos kay Abraham
Episode 4: Ang Pananampalataya ni Abraham
Episode 5: Ang Love Story nina Isaac at Rebecca
Episode 6: Ang Kambal
Episode 7: Ang Buhay at mga Panaginip ni Jose
Episode 8: Ang Batang si Moises
Episode 9: Si Moises at ang Plano ng Diyos
Episode 10: Si Moises at ang Pagtakas ng Bayan ng Diyos
Episode 11: Ang Pagbati ng Anghel kay Maria
Episode 12: Ang Pagdalaw ni Maria kay Elizabeth
Episode 13: Ang Kapanganakan ni Kuya Hesus
Episode 14: Ang mga Pantas
Episode 15: Ang Paghahandog kay Hesus sa Templo
Episode 16: Ang Pagkawala at Pagkatagpo kay Hesus
Episode 17: Ang Sampung Utos ng Diyos
Episode 18: Si Josue at ang Lupang Pangako
Episode 19: Ang Hukom na si Deborah
Episode 20: Ang Panahon ng Kuwaresma
Episode 21: Ang Pagtukso kay Kuya Hesus
Episode 22: Ang Pagbabagong Anyo ni Kuya Hesus
Episode 23: Ang Pagmamalasakit ni Kuya Hesus sa Templo
Episode 24: Si Kuya Hesus at si Nicodemo
Episode 25: Ang Matagumpay na Pagpasok ni Kuya Hesus sa Jerusalem
Episode 26: Ang Pagpapakasakit at Pagkamatay ni Kuya Hesus
Episode 27: Ang Muling Pagkabuhay ni Kuya Hesus
Episode 28: Si Gideon at ang Plano ng Diyos
Episode 29: Si Samson ang Hukom ng Diyos
Episode 30: Ang Kalakasan at Kahinaan ni Samson
Episode 31: Si Ruth at ang Plano ng Diyos
Episode 32: Si Samuel ang Lingkod ng Diyos
Episode 33: Ang Pag-akyat ni Kuya Hesus sa Langit
Episode 34: Ang Pagdating Espiritu Santo (Pentekostes)
Episode 35: Ang Banal na Santatlo
Episode 37: Si Haring Saul
Episode 38: Si David at Goliat
Episode 39: Si David at Haring Saul