Videos

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (A)
Dakilang Kapistahan ng Pentekostes (A)
Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon (A)
Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-2 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (A)
Ika-5 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-3 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-2 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Unang Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Dakilang Kapistahan ng Pagapakita ng Panginoon (A)
Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos (A)
Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon (A)
Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)
Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)
Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)
Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)