Videos

Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo (B)
Linggo ng Pentekostes (B)
Ikaanim na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (B)
Ikalimang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (B)
Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (B)
Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (B)
Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)
Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (B)
Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (B)
Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Unang Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Ikaanim na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol (B)
Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon (B)
Dakilang Kapistahan ni Maria Ina, ng Diyos (B)
Dakilang Kapistahan ng Banal na Mag-Anak (B)
Dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon (B)
Ika-apat na Linggo sa Panahon ng Adbiyento (B)
Ikatlong Linggo sa Panahon ng Adbiyento (B)
Ikalawang Linggo sa Panahon ng Adbiyento (B)
Unang linggo sa Panahon ng Adbiyento (B)
Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari (B)
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)