Videos

Day 1: Creation | Mundo
Day 2: Adam and Eve | Mansanas
Day 3: Noah | Arko o Barko
Day 4: Abraham and Sarah | Kamelyo
Day 5: Isaac and Rebecca | Lalaking tupa o Ram
Day 6: Jacob and Rachel | Hagdan
Day 7: Joseph | Damit na maraming kulay at mahabang manggas
Day 8: Moses | Dalawang tapyas na bato
Day 9: Aaron | Tungkod at ahas
Day 10: Joshua | Trumpeta
Day 11: Samson | Haliging bato o Pillars
Day 12: Ruth | Bigkis ng trigo
Day 13: Jesse | Putol na puno na may munting usbong
Day 14: David | Star of David
Day 15: Solomon | Templo
Day 16: Elijah | Karwaheng apoy
Day 17: Isaiah | Tabak
Day 18: Daniel | Leon
Day 19: Jonah | Balyena
Day 20: Zechariah and Elizabeth | Kamay na magkadaop palad
Day 21: John the Baptist | Kabibe na may tatlong patak ng tubig
Day 22: Anne and Joachim | Aklat
Day 23: Mary | Puso
Day 24: Joseph of Nazareth | Mga kagamitan sa pagkakarpintero
Day 25: Star of Bethlehem | Bituin
Day 26: Shepherds | Tupa
Day 27: Angel
Day 28: Jesus | Sabsaban