Videos

Ikalabing-Anim na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ikalabinlimang Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ikalabing-Apat na Linggo sa karaniwang Panahon (B)
Ikalabintatlong Linggo sa karaniwang Panahon (B)
Ikalabindalawang Linggo sa karaniwang Panahon (B)
Ikalabing-isang linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ikasampung Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Dakilang Kapistahan ng Kabanal-Banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (B)
Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo (B)
Linggo ng Pentekostes (B)
Dakilang Kapistaan ng Pag-akyat ng Panginoon (B)
Ikaanim na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (B)
Ikalimang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (B)
Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (B)
Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pakabuhay ng Panginoon (B)
Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (B)
Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (B)
Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Unang Linggo ng Apatnapung Araw para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)
Ika - 6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika - 5 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol (B)
Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon (B)
Dakilang Kapistahan ng Banal na Mag-Anak (B)
Ikaapat na Linggo sa Panahong ng Adbiyento (B)
Ikatlong Linggo sa Panahong ng Adbiyento (B)
Ikalawang Linggo sa Panahon ng Adbiyento (B)
Unang Linggo sa Panahon ng Adbiyento (B)
Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari (B)
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)