GABAY SA KATEKESIS

 

Ang aklat na ito ay isang "catechetical syllabi" na naglalaman ng mga paksa sa katekesis na maaaring ituro sa loob ng silid-aralan sa loob ng 30 minuto hanggang isang oras para sa bawat paksa.  Ang bawat paksa sa gabay na ito ay binubuo ng mahahalagang bahagi ng katekesis na itinakda ng National Catechetical Directory for Catechesis (NCDP) at General Directory for Catechesis (GDC). 

Ang Salita ng Diyos (Word of God), mga Turo ng Simbahan (Church Teaching), at ang Karanasan ng Buhay  (Human Experience) ay pinag-ugnay at pinagsanib upang magkaroon ng maayos na pagdaloy tungo sa pag-kaunawa, pagka-gusto at paglago ng pananampalataya.