SUMASAMPALATAYA AKO KID'S VERSION - CYCLE B
SUMASAMPALATAYA AKO - CYCLE B
JESSE TREE
SUMASAMPALATAYA AKO - CYCLE A
SUMASAMPALATAYA AKO KID'S VERSION - CYCLE A
SUNDAY CHILDREN'S MASS
SUMASAMPALATAYA AKO - CYCLE C
KATAGA NG BUHAY
FLORES DE MARIA 2022
FAM TIME